Rata 8 Sarja 2 06.03.2021 15:26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 - -                                    
4 4                
Ella Sar 65 Yht 69
- 9                                      
9                  
Katri Sar 63 Yht 72
1 -                                      
1                  
Risto Sar 77 Yht 78