Rata 4 Sarja 1 20.03.2018 13.29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- -                                      
0                  
Jasper Sar 0 Yht 0
- 9                                      
9                  
Rapu Sar 0 Yht 9
8 -                                      
8                  
Verneri Sar 0 Yht 8
- 7                                      
7                  
Vili Sar 0 Yht 7