Rata 3 Sarja 6 29.01.2023 14:27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - (7) 2 9 / 9 /                      
19 28 37 56 66          
Kati Lindholm Tas 34 Sar 935 Yht 1205
X   9 / 8 / 8 /                          
20 38 56 66            
Keijo Laitinen Tas 14 Sar 952 Yht 1102