Rata 1 Sarja 1 20.03.2018 13.27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4                                      
7                  
Niklas Sar 0 Yht 7
8                                        
8                  
Niilo Sar 0 Yht 8
                                         
                   
Valtteri Sar 0 Yht 0
                                         
                   
Tommi Sar 0 Yht 0